DOMINO 700 SC

O produkcie

Domino 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

metamitron – (związek z grupy triazynonów) -700 g/l (58,3%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna.
Chwast średnio odporne: rdest plamisty.

Stosowanie środka

Burak cukrowy

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Domino 700 SC
pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów
Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha,

drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:

Maksymalna / zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha,lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha +Kontakttwin 191EC 2,0 l/ha.

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha +Kontakttwin 191EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabiegi nalistne środkiem Domino 700 SC

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

pierwszy zabieg:

Maksymalna / zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha +Kontakttwin 191EC 2,0 l/ha.

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty

Maksymalna / zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha +Kontakttwin 191EC 2,0 l/ha.

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha +Kontakttwin 191EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak ćwikłowy

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 I/ha.

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:

Domino 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania; Domino 700 SC 3,0 – 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Domino 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
Zalecana dawka: 2,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem). Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

Stosując Domino 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania).
Środek Domino 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa.

Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

 

Następstwo roślin

Domino 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład mieszaniny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie stosować:
w terminie przedwschodowym:

− w okresie długotrwałej suszy, w terminie powschodowym:

−  na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,

−  na rośliny mokre,

−  w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

−  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

−  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25C.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (zwłączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą apopłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Sporządzając mieszaninę środków Domino 700 SC, Kontakttwin 191 EC lub Powertwin 400 SC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku – zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Domino 700 SC (ciągle mieszając). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

− 10m lub
− 5m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

w przypadku uprawy buraka ćwikłowego:

−  przy zastosowaniu jednorazowym dawki 3-4 l/ha – na obszar potraktowany środkiem

nie wchodzić przez 24 godziny,

−  przy zastosowaniu w dawce dzielonej – nie dotyczy,

w przypadku pozostałych zastosowań środka: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,

zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez 60 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania roślin, lub w przypadku w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

Przechowywać w temperaturze 0 oC – 30oC, szczelnie zamknięte pojemniki magazynować z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.