ELATUS ERA

O produkcie

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnych

benzowindyflupyr (związek z grupy karboksyamidów) – 75 g/l (7,43%)
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 150 g/l (14,9%).

Stosowanie środka

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima

Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Liczba zabiegów: 1.

Fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenica jara

Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy

Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 1.

Fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59).
Liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Jęczmień jary

Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

Rdza brunatna, septoriozy liści

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime

Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środki ostrożności, okresy karencji i szczegółowe warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto – w przypadku zabiegu wykonywanego od fazy BBCH 61 do fazy BBCH 69 – 42 dni.
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto – w przypadku zabiegu wykonywanego do fazy BBCH 61 – nie dotyczy.
Jęczmień ozimy, jęczmień jary – nie dotyczy.

  1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
    • –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
    • –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  2. Środek zawiera substancję czynną benzowindyflupyr zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7) i substancję czynną protiokonazol – związek z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3) . W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in. stosowanie środka tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Następstwo roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, wysiew lub sadzenie roślin następczych możliwe jest po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem Elatus Era.

Sporządzanie cieczy użytkowej

– Przed użyciem wstrząsnąć. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
– Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
– Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
– Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
– W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

  • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzonozabieg, lub
  • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradacjęsubstancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć.Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:

–  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

–  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

–  w temperaturze od 0oC do 30oC,

–  z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.