INPUT TRIPLE

O produkcie

INPUT 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych

proquinazyd (związek z grupy chinazolin) – 40 g/l (3,96%)
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g/l (15,8%)
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 200 g/l (19,8%)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy

łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni

Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Środek zawiera trzy substancje czynne o różnych sposobach (działanie zapobiegawcze, interwencyjne i/lub kuratywne) i mechanizmach działania:
  • −  spiroksamina z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy, SBI II – aminy, wg FRAC grupa 5),
  • −  protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI I – DMI, wg FRAC grupa 3),
  • −  proquinazyd z grupy chinazolin (fungicydy inhibitory trasdukcji sygnału w komórkach grzybów, wg FRAC grupa 13).W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.:
  • −  stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych lub we wczesnej fazie rozwoju choroby,
  • −  niestosowanie środka w innej dawce niż jest zalecana,
  • −  nie przekraczać maksymalnej liczby aplikacji środka wskazanej na etykiecie. W przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów fungicydowych, zastosować środki zawierające substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne).

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej dwukrotnie wodą. Filtry oraz końcówki opryskiwacza myć osobno.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m, zadarnionej na szerokości 10 m, od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w oryginalnych opakowaniach,

−  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

−  w temperaturze 0 oC – 30C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.