DELAN 700 WG 5KG

O produkcie

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

Środek Delan 700 WG jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej

 • ditianon 2,3-dicyjano-1, 4-ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów) – 700 g/kg.

Opis działania

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

Środek Delan 700 WG jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Stosowanie środka

Rośliny sadownicze

Jabłoń

Parch jabłoni

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha – 0,75 kg/ha.
 • Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
 • Zalecana ilość wody: 250 – 750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
 • Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.
 • Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji).
 • Delan 700 WG można stosować łącznie ze środkiem Discus 500 WG.
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Delan 700 WG – 0,3 kg/ha + Discus 500 WG – 0,2 kg/ha.
 • Zalecana ilość wody: 250 – 750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
 • Mieszaninę stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Uwaga

Mieszaninę stosuje się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha jabłoni odpornych na środki z grupy strobiluryn.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnonego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Discus 500 WG odważoną ilość środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • jabłoń – 21 dni,
 • jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG) – 28 dni.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.