MESTAR

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

Zawartość substancji czynnej

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,3%)
Substancje niebędące substancją czynną: oktan-1-ol, etoksylowany eter izodecylowy.

Działanie na chwasty

Herbicyd pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamujący ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, Typowym charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest całkowite ich bielenie. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Zabieg wykonać po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę

1. Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12 – 18), najlepiej gdy kukurydza ma 4-5 liści (BBCH 14 – 15).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub

2. System dawek dzielonych
a) I zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-5 liści kukurydzy (BBCH 12-15).

b) II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie 5-8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w dawce dzielonej w sezonie wegetacyjnym: 2

Uwaga:

W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu.

Wyższa dawka zalecana jest także w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

1. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych bez uprzedniego wykonania na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.

 1. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka w tych odmianach zaleca się:
  • –  wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub
  • –  skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
 2. Środka nie stosować:
  • –  do ochrony kukurydzy cukrowej,
  • –  na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
  • –  podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie roślinyuprawne.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 4. Nie zaleca się stosowania środka na rośliny mokre i przed spodziewanym intensywnym deszczemoraz w okresie dużych amplitud temperatury powietrza miedzy dniem i nocą.

Następstwo roślin

Po zbiorze kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę w normalnych warunkach wegetacji można uprawiać:

 • –  na jesieni – zboża ozime oraz rzepak ozimy i warzywa kapustne. Przed siewem rzepaku ozimegoi warzyw kapustnych koniecznym jest wykonanie orki na głębokość min. 15 cm.,
 • –  na wiosnę – kukurydzę (uprawianą na ziarno i kiszonkę) oraz pszenicę jarą i jęczmień jary.W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, na polu tym można ponownie wysiać kukurydzę po 4 tygodniach od zastosowania środka oraz po wykonaniu orki na głębokości 15 cm.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Aparaturę przepłukać co najmniej dwukrotnie wodą.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do myjącego.

Środki ostrożności

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informacje.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież roboczą i ochronę oczu lub twarzy podczas przygotowywania cieczy roboczej oraz rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wykonywania zabiegu. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku zabiegów w dawce 1,5 l/ha
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

−  20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

−  10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub

−  5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W przypadku zabiegów w dawce 0,75 l/ha
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

−  10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

−  5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub

−  1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Warunki przechowywanie i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w oryginalnych opakowaniach,

−  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

−  w suchym miejscu, w temperaturze 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.