Azuleo

O produkcie

FUNGICYD w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.
Środek zawiera substancję czynną cyjazofamid, zaklasyfikowaną do grupy 21 FRAC.

Zobacz więcej

Zawartość substancji czynnej

cyjazofamid (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 160 g/l (14,8%)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZIEMNIAK

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W zależności od presji choroby i tempa wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5-10 dni. Przy czym w okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi

1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Ogórek uprawiany w polu

Mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cukinia, patison uprawiane w polu

Mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor uprawiany w polu

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Niewymagany

OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – 7 dni.

Ogórek, cukinia, patison, pomidor – 3 dni.

 

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg

lub
-unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w oryginalnych opakowaniach,
– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
– w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.