BUZZ ULTRA DF

O produkcie

Buzz Ultra DF jest doskonałą alternatywą w poszukiwaniu ekonomicznych rozwiązań w ochronie roślin. Preparat charakteryzuje wysoka koncentracja substancji czynnej oraz możliwość stosowania zarówno solo, jak również tank-mix. Dzięki wysokiej koncentracji substancji możliwe jest stosowanie mniejszych dawek na hektar. Zaletą środka Buzz Ultra jest również brak pylenia podczas aplikacji produktu do opryskiwacza, a także bardzo dobra mieszalność z innymi produktami. Preparat jest odporny na niskie temperatury, a podczas przechowywania nie zamarza.

Buzz Ultra DF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania głównie zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

O szczegóły pytaj Doradców PROCAM. Kliknij tutaj i znajdź najbliższy oddział.


Zawartość substancji czynnej

tebukonazol (1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol/(fungicyd z grupy triazoli)) – 750 g/kg (75 %)

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziomskuteczności), fuzarioza kłosów (działanie ograniczające występowanie choroby).

 • Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha
 • Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

RZEPAK OZIMY

zgnilizna twardzikowa (średni poziom skuteczności), sucha zgnilizna kapustnych

 • Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, wiosną, od początku fazy tworzenia pędów bocznych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 20-65)
 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha
 • Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokroplis

RZEPAK JARY

zgnilizna twardzikowa (średni poziom skuteczności)

 • Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
  objawów choroby od początku kwitnienia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 60-65)
 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha
 • Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Optymalna temperatura powietrza podczas zabiegu powyżej 12°C. Stosować najpóźniej na 3 godziny przed opadami deszczu.

Środek zawiera substancję czynną tebukonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli

 • inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.:
 • stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
 • niestosowanie środka w dawkach innych niż jest zalecana,
 • w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem – nie trzymać dłużej niż 4 godziny.
 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka.
 • Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.