KALIF 480 EC

O produkcie

Kalif 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l (47,06%)

Działanie na chwasty

Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.

Chwasty odporne: fiołek polny.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

RZEPAK JARY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm) i dokładnie przykryć ziemią.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:

– na jesieni po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime szczególnie wysiewane w późniejszych terminach;

– na wiosnę po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.

W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek pojedynczo lub w mieszaninie z innymi herbicydami.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka (również łącznie z innymi herbicydami) nie stosować:

– aparaturą agrolotniczą,

– opryskiwaczami wysokociśnieniowymi

– w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

– na gleby zbyt wilgotne lub przesuszone,

– gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. W rzepaku ozimym i rzepaku jarym środka nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).

4. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

5. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

6. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

7. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Kalif 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.

Uwaga: Środek bardzo lotny!

Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe. Belka polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

SPOSÓB MYCIA:

 • opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
 • napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
 • części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
 • ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy oraz zanieczyszczenia oczu.
 • W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć je dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza.
 • Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Na teren potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

– w temperaturze 0*C-30*C, w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.