PRIMEXTRA GOLD

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancja czynna s-metolachlor do grupy K3.

Zawartość substancji czynnej

terbutyloazyna (związek z grupy triazyn) – 187,5 g/l (17,4%),
s-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 312,5 g/l (29,0%)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez korzenie, kiełki, hypokotyl oraz liście.

Terbutyloazyna w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach.
S-metolachlor powoduje hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych. Prowadzi to do zakłócenia produkcji tłuszczów i wosków niezbędnych do budowy ścian komórkowych i zatrzymania wzrostu roślin. Kiełki czy młode siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne na działanie warunków zewnętrznych, szybko więdną i zamierają.

Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. W celu skutecznego zwalczania chwastów prosowatych środek należy stosować przed wschodami chwastów.

Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielona

Chwasty średniowrażliwe: psianka czarna, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę do fazy 4 liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH 00-14).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Kukurydza cukrowa

Termin stosowania środka: przedwschodowo bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę do fazy BBCH14, czyli do fazy rozwoju 4 liścia (BBCH 00-14).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczegółowe warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • –  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • –  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • –  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • –  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • –  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów(o różnym mechanizmie działania),
 • –  stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego roślinyuprawnej,
 • –  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasileniachwastów,
 • –  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • –  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • –  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na innestanowiska,
 • –  informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • –  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczemzezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 1. W celu uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, dokładnie pokryć cieczą użytkową zwalczanechwasty.
 2. Środka nie należy stosować na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonejodporności na substancje czynne zaliczane zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy C1.
 3. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy i na plantacjach nasiennych bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzeniaroślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Środka nie stosować:
  • –  w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,
  • –  na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzonozabieg, lub
 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradacjęsubstancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać wodą co najmniej dwukrotnie.

  Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w oryginalnych opakowaniach,

−  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.