BAGANI 125 ME

O produkcie

Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

tetrakonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,57%)

Stosowanie środka

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania środka: od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40- 69).

Burak cukrowy

chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.


Środki ostrożności i okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Środek zawiera substancje czynną tetrakonazol z grupy triazoli, która należy do inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (fungicydy SBI – DMI, Grupa FRAC 3).

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

  • –  stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
  • –  nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, również przy stosowaniułącznym z innymi środkami,
  • –  stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne zinnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

    Środek należy stosować w temperaturze powietrza wynoszącej powyżej 12 °C.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe

lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin,

lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): pszenica – nie dotyczy
burak cukrowy – 30 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

–  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

–  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

–  w temperaturze 0°C – 30°C.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.