MAGUS 200 SC 1L

O produkcie

MAGUS 200 SC to środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach ozdobnych. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek do stosowania wyłącznie pod osłonami typu szklarnia, tj. w szklarniach izolowanych od środowiska i zabezpieczających przed niekontrolowanym uwalnianiem się środków ochrony roślin do środowiska.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ciśnieniowych przystosowanych do pracy w szklarni (ręczne opryskiwacze hydrauliczne, opryskiwacze plecakowe, taczkowe lub szynowe).

Zawartość substancji czynnej

fenazachina (związek z grupy chinazolin) – 200 g/l (18,28 %)

Stosowanie środka

ROŚLINY OZDOBNE (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA) chryzantema, gerbera, róża, oleander, tuberoza bulwiasta, żarnowiec

przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

  • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha (0,125% = 125 ml środka w 100 l wody)
  • Termin stosowania: Rośliny opryskiwać z chwilą ukazania się pierwszych symptomów żerowania lub pojawieniem się szkodnika na roślinach.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  • Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Uwagi

1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie rośliny ozdobnej, a szczególnie róży, wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Środek stosować przemiennie z innym środkami przędziorkobójczymi zawierającymi substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.

Należy unikać stosowania środka w rejonach, gdzie notowana jest stabilna odporność szkodnika na substancję czynną środka lub inne substancje czynne o takim samym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy (maskę przeciwpyłową FFP2) oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zbędnego kontaktu ze środkiem.

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.