VERTIMEC 018EC

O produkcie

Vertimec 018 EC jest środkiem insektycydem i akarycydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie.

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy szklarniowych lub ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,84%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie niebedące substancją czynną: cykloheksanol

Stosowanie środka

Pomidor, papryka, oberżyna/bakłażan (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Nie stosować w okresie kwitnienia oraz w przypadku pomidora i oberżyny w miesiącach zimowych tj. od listopada do stycznia.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 300-1500 l/ha

Ogórek (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Nie stosować w okresie kwitnienia.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 300-1500 l/ha

Róża (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

Chryzantema (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Liczba zabiegów: 4
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

wciornastek zachodni

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Liczba zabiegów: 4
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Gerbera i inne rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty, Pelargonia, difenbachia hibiskus (ketmia), fiołek afrykański, inne rośliny ozdobne doniczkowe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

miniarki, przędziorki, wciornastek zachodni

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Vertimec 018 EC stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.

2. Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne lub w uprawie ogórka, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół i innych zapylaczy (okres zapobiegający zatruciu):

Nie wprowadzać pszczół i innych zapylaczy do szklarni przez co najmniej 96 godzin po zastosowaniu środka.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pomidor, papryka, oberżyna/bakłażan, ogórek – 3 dni.

Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.