PROCAM Agronomia Sukcesu > Produkty > Pozostałe > CELEST EXTRA 050 FS

CELEST EXTRA 050 FS

O produkcie

CELEST EXTRA 050 FS - Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji czynnych

fludioksonil – (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,34%)

difenokonazol – (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,34%)

Stosowanie środka

Pszenica ozima

Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pylącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Pszenica jara

Śnieć cuchnąca pszenicy.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Jęczmień ozimy

Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Jęczmień jary

Pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Pszenżyto ozime

Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Żyto ozime

Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.


Owies
Głownia pyląca owsa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare
Głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek.

Pszenica durum, pszenica orkisz
Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 – 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłączenie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

7. Zaprawiony materiał przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie, z dala od żywności i pasz.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
9. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
1. W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
 zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Sporządzanie zawiesiny

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny dokładnie ustalić jej ilość.
Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Odmierzoną ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne i wlać odmierzoną ilość środka.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z zawiesiną.
Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Nasiona zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.
Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.

Postępowanie z resztkami zawiesiny i mycie aparatury

Resztki zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy:
– zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
 unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie zaprawiania i kontaktu z zanieczyszczonymi przedmiotami.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie pakowania zaprawionego ziarna.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
 zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Środek ochrony roślin przechowywać:
 w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 w temperaturze 0 oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategorie: ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.