BOUNTY 430 SC 5 l

O produkcie

Bounty 430 SC jest środkiem grzybobójczym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

tebukonazol – związek z grupy konazoli-triazoli – 430 g w 1 litrze środka (39,29%).

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:

Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

Termin stosowania: wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


PSZENICA OZIMA

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


JĘCZMIEŃ JARY

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Pszenica ozima – 35 dni,
 • Jęczmień jary – 35 dni,
 • Rzepak ozimy – 56 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 •  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.