Dursban 480 EC 1l

O produkcie

DURSBAN 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chloropiryfos – (związek z grupy fosforoorganicznych) 480 g/l (44,86%).

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną:

 • Węglowodory, C9, związki aromatyczne
 • Kwas benzenosulfonowy, dodecyl, -sól wapniowa
 • Węglowodory, C10, związki aromatyczne, <1% naftalenu

Opis działania

DURSBAN 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny /zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego/

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
 • Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
 • Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy /zabieg wykonywany przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego/

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
 • Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
 • Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kalafior

Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
 • Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Brokuł

Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
 • Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.

2. W przypadku opryskiwania roślin lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin zwłaszcza kwitnących.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Środek niebezpiecznych dla pszczół.

 • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
 • Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
 • Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy ochronnej w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych oraz redukcji znosu na poziomie 95%.
 • W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • rzepak ozimy – nie dotyczy,
 • kalafior, brokuł – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

− w temperaturze 0*C – 30*C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Objawy zatrucia: Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza, jeśli znana jest przyczyna skażenia przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Zalecenie dla lekarza:

Leczenie:

1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.

2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

Inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Obserwować oddech – możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.