MEDAX TOP 5L

O produkcie

Medax Top 350 SC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego.

Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

 • chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn) – 300 g/l (26,5%)
 • proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 50 g/l (4,4%)

Opis działania

Medax Top 350 SC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego.

Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,25 l/ha
 • Termin stosowania: Środek zastosować od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,25 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

− na rośliny poddane stresowi, osłabione lub uszkodzone przez suszę, zalanie, choroby czy szkodniki,

− przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu,

− w okresie suszy czy znacznego niedoboru wilgoci.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Nie stosować słomy z roślin traktowanych preparatem jako podłoża do uprawy ani do ściółkowania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria: