MINUET 100 EW 10L

O produkcie

Minuet 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

 • zeta-cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,7%)

Opis działania

Minuet 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Jęczmień ozimy

mszyce wektory wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV)

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać od fazy 2 liści – nie później niż do fazy pierwszego kolanka.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima, jęczmień jary

skrzypionki

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Środek zastosować od początku wylęgania się larw.
 • Liczba zabiegów: 1

mszyca zbożowa

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego – do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Ziemniak

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,10-0,125 l/ha
 • Termin stosowania: Środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
 • Liczba zabiegów: 1

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
 • Liczba zabiegów: 1

szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.

2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

3. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Dla zapewnienia największej efektywności i zminimalizowania ryzyka powstania odpornych linii szkodników zaleca się włączenie do programu ochrony na dany sezon środka owadobójczego zwierającego substancję czynną nie należącą do grupy pyretroidów.

4. Skuteczność działania środka może być ograniczona w wypadku rozwinięcia się u szkodników odporności na zeta-cypermetrynę. Wśród mszyc występują linie odporne na wiele środków mszycobójczych. W wypadku istnienia odporności na cypermetrynę, Minuet 100 EW również nie zapewni właściwego zwalczania szkodnika. Skutkiem powtarzanych zabiegów może być obniżony poziom zwalczania szkodników.

5. Efekt spadku skuteczności działania środka może być również wypadkową aplikacji środka w niewłaściwym momencie ataku szkodnika, w niewłaściwej fazie wzrostu roślin lub przy złych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura, duże nasłonecznienie, zmywanie przez wodę). Należy przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie i zawsze stosować środek ochrony roślin w dawkach zalecanych. W przypadku przedłużających się nalotów szkodników lub niezadawalającej skuteczności przeprowadzonego zabiegu następny zabieg wykonać środkiem zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych.

6. W przypadku odnotowania niskiej efektywności zabiegu po zastosowaniu środka ściśle zgodnie z etykietą, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie posiadacza zezwolenia.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu a także przy wkraczaniu na obszar poddany zabiegowi.
 • Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.
 • Uprać odzież ochronną po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
 • − 15 m dla rzepaku ozimego,

− 20 m dla jęczmienia jarego i ziemniaków,

− 25 m dla jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary – 28 dni,
 • Ziemniak – 7 dni,
 • Rzepak ozimy – 42 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 – 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Pomoc medyczna

Informacja dla lekarza:

Środek zawiera węglowodory aromatyczne, które mogą powodować obrzęki i zapalenie płuc, jeżeli zostaną wchłonięte w czasie wymiotów.

Płukanie żołądka wykonać używając zgłębnika żołądka.

Substancja czynna zeta-cypermetryna może wywołać odwracalną znieczulicę (objawy: poparzenia, pieczenie, zdrętwienie, ciarki, mrowienie) mijającą po kilku dniach.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.