STEWARD 30WG

STEWARD 30WG to środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów zjadających liście w uprawie jabłoni, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, winorośli, kapusty głowiastej białej, kukurydzy oraz kukurydzy cukrowej. Na roślinie środek działa powierzchniowo. Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem. Szkodnik przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:

indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) – 300 g/kg (30%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 – 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli i składnia jaj (na kilka dni przed rozpoczęciem wylęgu gąsienic) od początku fazy rozwoju owoców do fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 71-77).

Zwójki liściowe

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać latem w okresie wylęgania się gąsienic od początku fazy rozwoju owoców do fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 71-77).

Zalecana ilość wody: 500 – 900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kapusta głowiasta biała

Bielinek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,12 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 61-89).

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kukurydza

Omacnica prosowianka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125– 0,15 kg/ha.

Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l). Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub starszych roślin kukurydzy.

Termin stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).

Zastosowanie środka zapewnia średni poziom zwalczania szkodnika.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,15 kg/ha.

Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).

Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).

Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona

Zwójki liściowe

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 kg/ha.

Termin stosowania: od początku fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowe łuski do końca fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl

Zwójka kwasigroneczka, zwójka krzyżóweczka (gronóweczka)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Termin stosowania: od fazy 3 liści właściwych do końca fazy gdy jagody są dojrzałe do zbioru (BBCH 13-89).

Zalecana ilość wody: 200-1500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125– 0,15 kg/ha.

Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l). Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub starszych roślin kukurydzy.

Termin stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).

Zastosowanie środka zapewnia średni poziom zwalczania szkodnika.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 20 dni.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125 – 0,15 kg/ha.

Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).

Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników, na szkodniki w starszych fazach rozwojowych oraz w późniejszych fazach rozwojowych roślin (kukurydza).

2. Środek Steward 30 WG nie powinien być stosowany częściej niż 3 razy w okresie wegetacji danej rośliny uprawnej, przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania, w odstępach nie krótszych niż 10 dni.

3. Środek stosować nie później niż do 30 minut przed przewidywanymi opadami deszczu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Włączyć mieszadło minimum 10 minut przed zabiegiem, w celu dokładnego rozpuszczenia preparatu.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku tego typu opryskiwaczy, najpierw rozpuścić preparat w niewielkiej ilości wody i następnie wlać do zbiornika opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i winorośli w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej i kukurydzy w tym kukurydzy cukrowej w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy jabłoni, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i winorośli w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej i kukurydzy tym kukurydzy cukrowej w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły w dawce powyżej 0,167 kg środka /ha.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Kapusta głowiasta biała – 3 dni.

Jabłoń, porzeczka czarna, porzeczka czerwona – 7 dni.

Winorośl – 10 dni.

Kukurydza, kukurydza cukrowa – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.