SUMI ALPHA 050EC

O produkcie

Sumi-Alpha 050 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym.Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego.

Zawartość substancji czynnych

esfenwalerat (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka (5,54%)

Stosowanie środka – rośliny rolnicze

1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime.

mszyce

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

skrzypionki

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Stosować od początku wylęgania się larw.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy.

chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy)

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.
 • pryszczarek kapustnik (szkodnik łuszczynowy).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 • Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka – rośliny warzywne (w gruncie)

1. Kapusta głowiasta

gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika

 • Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.

2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest stosowanie 15 metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych wraz z użyciem końcówek do opryskiwaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.
 • W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest stosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA, KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

 • Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni
 • Rzepak ozimy – 42 dni
 • Kapusta głowiasta – 7 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

 • Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− z dala od źródeł ciepła,

− w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem NIE wywoływać wymiotów. W

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.