ZAMIR 400EW 1L

O produkcie

ZAMIR 400EW to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAMIR 400EW to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 267 g/l (24,64%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 133 g/l (12,28%)

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga:

W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej termin zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.


JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w terminie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

RZEPAK OZIMY

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób:
  • sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń – od początku fazy wydłużania pędu głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39),
  • czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa – od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:

 • tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
 • przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Środka ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
 • Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • Środka ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima, jęczmień jary – 42 dni
 • rzepak ozimy- 56 dni

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznym

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.