HELION 300 SL

O produkcie

HELION 300 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego, a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym i buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g/l (25,8%)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

Chwasty wrażliwie: chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest powojowy, rdest ptasi, tasznik pospolity.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

Środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


PSZENICA OZIMA

Środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


BURAK CUKROWY

Środek stosować w fazie rozwoju liści buraka (2 do 4 liści)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste2


W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o zwalczanie bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, fiołka polnego, maku polnego, rdestu kolankowatego, jasnoty purpurowej, przytulii czepnej i niezapominajki polnej środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF.

W przypadku stosowania środka Helion 300 SL w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF:

Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha

Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 – 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 6 – 10 dni

Środki stosować zgodnie z poniższym systemem dawek, w fazie liścieni buraka do fazy 2 liści.

Pierwszy zabieg:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Drugi zabieg:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Trzeci zabieg:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Helion 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

UWAGI

 • W ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej dawkę środka Helion 300 SL dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
 • Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu można uprawiać rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Helion 300 SL.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.
 • Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
 • Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

1. Środka nie stosować:

 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 • na rośliny mokre,
 • w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25°C,
 • w okresie spodziewanych przymrozków,
 • w ilości wody większej niż 300 l/ha,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie dotyczy

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30°C.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne – w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,