POWERTWIN 400 SC 1L

POWERTWIN 400 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 200 g /l (18,0%)
etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 200 g /l (18,0%).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: szarłat szorstki.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Burak cukrowy

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

Termin stosowania i dawki:

pierwszy zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

drugi zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

trzeci zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

UWAGA: Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głównie poprzez liście.

2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:

1. Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1,0 ha.

2. Środka nie stosować:

– na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

– na rośliny mokre,

– w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,

– w okresie spodziewanych przymrozków,

– po długotrwałej suszy.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania przez dłuższy czas, np. przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację .

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.