POWERTWIN 400 SC 1L

O produkcie

POWERTWIN 400 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych

fenmedifam – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 200 g /l (18,0%)

etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 200 g /l (18,0%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: szarłat szorstki.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

Stosowanie środka ochrony roślin

BURAK CUKROWY

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

Termin stosowania i dawki:

pierwszy zabieg

 • Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni.
 • Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha lub
 • Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

drugi zabieg

 • Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.
 • Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha. lub
 • Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

trzeci zabieg

 • Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.
 • Powertwin 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 l/ha. lub
 • Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

UWAGA: Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głównie poprzez liście.

2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1,0 ha.

Środka nie stosować:

 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 • na rośliny mokre,
 • w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
 • w okresie spodziewanych przymrozków,
 • po długotrwałej suszy.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociac

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem.
 • Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania przez dłuższy czas, np. przez noc.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację .

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić następstwo roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.