KINTO DUO 080 FS

O produkcie

Fungicyd w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym i powierzchniowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zawartość substancji czynnych

tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/l (1,81 %)

prochloraz w kompleksie z miedzią (związek z grupy imidazoli) – 60 g/l (5,45 %)

Stosowanie środka

Pszenica ozima

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek), głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy.

Pszenżyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Jęczmień ozimy

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek), głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia.

Żyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Pszenica jara

zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Jęczmień jary

zgorzel siewek (fuzarioza siewek), głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

1. Ze względu na ryzyko dla środowiska maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Kinto Duo 080 FS wynosi 250 kg/ha.

2. Środek wykazuje działanie ograniczające występowanie zgorzeli siewek.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego innym środkiem ochrony roślin.

6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

8. Na plantacjach obsianych ziarnem zaprawionym środkiem Kinto Duo 080 FS mogą wystąpić nieduże opóźnienia wschodów, nie powoduje to jednak żadnych negatywnych skutków.

9. Zaprawione nasiona pozostałe na powierzchni gleby muszą być po wysiewie całkowicie przykryte (w tym na uwrociach).

Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania i technika zaprawiania

Ściśle przestrzegać dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć

Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.

Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając.

Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.

Postępowanie z resztkami zawiesiny i mycie aparatury

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej, kalibracji, podczas zaprawiania ziarna, pakowania zaprawionego ziarna oraz czyszczenia sprzętu.
 • W trakcie czyszczenia zaprawiarki i pomieszczenia stosować maskę ochraniającą drogi oddechowe (FFP2) ograniczającą narażenie na aerozol o 90% (współczynnik ochrony 10).

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

 • zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą
 • upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 • zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria: