ADEXAR PLUS 10 L

O produkcie

Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

 • fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 41,6 g/l (3,98%)
 • epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 41,6 g/l (3,98%)
 • piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 66,6 g/l (6,37%)

Opis działania

Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

Łamliwość źdźbła zbóż

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 21 dni.
 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENICA OZIMA

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 21 dni.
 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30 – 65).
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

 • Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 21 dni.
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29 – 55).
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 21 dni.
 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30 – 65).
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI

1. Adexar Plus wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości źdźbła zbóż oraz septoriozy plew i fuzariozy kłosów. 2. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, zachowując trzytygodniową przerwę między zabiegami.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek (pracowników oraz osób postronnych):

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • Zebrać wyciek.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima 35 dni,
 • pszenżyto ozime 35 dni,
 • jęczmień ozimy 35 dni,
 • jęczmień jary 35 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.