JUWEL TT 5L

JUWEL TT to środek grzybobójczy, koncentrat stałych cząstek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej o działaniu systemicznym i quasi-systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych. Działanie quasi-systemiczne krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Epoksykonazol i fenpropimorf wykazują działanie systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 83 g/l (8,1%)
krezoksym metylowy (związek z grupy strobiluryn) – 83 g/l (8,1%)
fenpropimorf (związek z grupy morfolin) – 317 g/l (30,8%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozimaPszenżyto ozimeJęczmień ozimyŻyto ozime

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ZBOŻA JARE

Pszenica jaraJęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Terminy stosowania:

 • W celu zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości źdźbła zbóż środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
 • W celu zwalczania chorób liści i kłosa środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:- pszenica, pszenżyto, żyto
 1. od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
 2. jęczmień – od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
 • W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie zalecany termin opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
 • Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przy zastosowaniu środka w zbożach ozimych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%.

Przy zastosowaniu środka w zbożach jarych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%. O

kres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Pszenica – 35 dni
 • Jęczmień – 35 dni
 • Pszenżyto – 35 dni
 • Żyto – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Ziarno zbóż – 35 dni
 • Pozostałe części roślin – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0*C – 30*C z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.