JUWEL TT 5L

JUWEL TT to środek grzybobójczy, koncentrat stałych cząstek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej o działaniu systemicznym i quasi-systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych. Działanie quasi-systemiczne krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Epoksykonazol i fenpropimorf wykazują działanie systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 83 g/l (8,1%)
krezoksym metylowy (związek z grupy strobiluryn) – 83 g/l (8,1%)
fenpropimorf (związek z grupy morfolin) – 317 g/l (30,8%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto ozime

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Jęczmień ozimy

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż.

Żyto ozime

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ZBOŻA JARE

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew.

Jęczmień jary

rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Terminy stosowania:

1. W celu zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości źdźbła zbóż środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

2. W celu zwalczania chorób liści i kłosa środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

– pszenica, pszenżyto, żyto – od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,

– jęczmień – od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

3. W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie zalecany termin opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. N

ie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przy zastosowaniu środka w zbożach ozimych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%.

Przy zastosowaniu środka w zbożach jarych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%. O

kres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica – 35 dni

Jęczmień – 35 dni

Pszenżyto – 35 dni

Żyto – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Ziarno zbóż – 35 dni

Pozostałe części roślin – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0*C – 30*C z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.