MONDATAK 450 EC

Mondatak 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: ksylen, dimetylobenzen mieszanina izomerów.

Zawartość substancji czynnej:

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 450 g w 1 litrze środka (43,9%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym każdej z upraw (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, pszenica jara, pszenżyto jare, rzepak ozimy) – 1.

pszenica ozima, pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

jęczmień ozimy

łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

żyto ozime

łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

pszenica ozima, pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-BBCH 59)

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 – BBCH 50).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

żyto

mączniak prawdziwy, rynchosporioza.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-BBCH 59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

pszenica jara, pszenżyto jare.

mączniak prawdziwy, rynchosporioza.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. T

ermin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia(BBCH 30-BBCH 59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Uwaga

W przypadku czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej, w zalecanej dawce środek wykazuje średni poziom zwalczania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek ochrony roślin Mondatak 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

zboża – 35 dni,

rzepak – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA:

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

− w temperaturze 4 oC – 25oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,