SECARDO XE 125EC 10L

Secardo XE 125 EC jest środkiem grzybobójczym, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

fluksapyroksad (substancja z grupy karboksyamidów) – 62,5 g/l (6,0%)
epoksykonazol (substancja z grupy trazoli) – 62,5 g/l (6,0%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BCHH 29-55).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenica jara

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,33 – 2,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Środek Secardo XE 125 EC można stosować także w mieszaninie ze środkiem Corbel 750 EC:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Secardo XE 125 SE 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Secardo XE 125 EC wykazuje średni poziom zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, łamliwości źdźbła zbóż oraz fuzariozy kłosów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji:

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary – 35 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0°C – 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.