TILT TURBO 575 EC 1L

O produkcie

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i zbóż jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnych

 • propikonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,8%),
 • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 450 g/l (45,9%).

Opis działania

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i zbóż jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Stosowanie środka

Pszenica ozima

 • Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień ozimy

 • Mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime

 • Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż
 • Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.
 • Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC: Tilt Turbo 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime

 • Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
 • Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha. Środek Tilt Turbo 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC: Tilt Turbo 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara

 • Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary

 • Mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowania środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare

 • Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
 • Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 3059).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek jest szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12*C, zaawansowane porażenie roślin przez mączniaka prawdziwego, odmiana zboża o dużej wrażliwości na mączniaka prawdziwego).

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Dla zaproponowanego zakresu stosowania środka przy maksymalnej jednokrotnej dawce środka 1 l/ha w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy buforowej w odległości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych w przypadku stosowania opryskiwaczy polowych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, żyto jare – 42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0*C – 30*C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.