VENTUR 300SC 10L

VENTUR 300SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Zawartość substancji czynnych:

Boskalid (związek z grupy anilidów) – 233 g /l (20,8%),
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 67 g /l (6,0%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Pszenica ozimaJęczmień jary

Septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha

Uwaga: Przy wysokim nasileniu występowania mącznika prawdziwego środek ogranicza występowanie choroby. Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC w celu zwalczania: septoriozy paskowanej liści, rdzy brunatnej, brunatnej plamistość liści, mączniaka prawdziwego, łamliwości źdźbła.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

Pszenica ozima: od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55)

Uwaga

W ochronie pszenicy ozimej przed łamliwością źdźbła zalecane jest zastosowanie wyższej dawki środka Ventur 300 SC (1,2 l/ha) w mieszaninie ze środkiem Flexity 300 SC w dawce 0,3 l /ha, ponieważ niższa dawka środka Ventur 300 SC (1,0 l/ha) może mieć tylko działanie ograniczające.

Plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha

Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC w celu zwalczania: plamistości siatkowej jęczmienia, mączniaka prawdziwego, rdzy jęczmienia

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

Jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do widocznych pierwszych ości (BBCH 32-49)

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 • W celu ograniczenia występowania łamliwości źdźbła zabieg wykonać w fazie BBCH 29-32 (od końca fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka).
 • Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 • Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica – 35 dni,
 • jęczmień – 35 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.