VENTUR 300SC 10L

VENTUR 300SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Zawartość substancji czynnych:

Boskalid (związek z grupy anilidów) – 233 g /l (20,8%),
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 67 g /l (6,0%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

1. ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha.

Uwaga: Przy wysokim nasileniu występowania mącznika prawdziwego środek ogranicza występowanie choroby. Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC w celu zwalczania: septoriozy paskowanej liści, rdzy brunatnej, brunatnej plamistość liści, mączniaka prawdziwego, łamliwości źdźbła.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha.

Uwaga

W ochronie pszenicy ozimej przed łamliwością źdźbła zalecane jest zastosowanie wyższej dawki środka Ventur 300 SC (1,2 l/ha) w mieszaninie ze środkiem Flexity 300 SC w dawce 0,3 l /ha, ponieważ niższa dawka środka Ventur 300 SC (1,0 l/ha) może mieć tylko działanie ograniczające.

2. ZBOŻA JARE

Jęczmień jary

Plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha.

Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC w celu zwalczania: plamistości siatkowej jęczmienia, mączniaka prawdziwego, rdzy jęczmienia.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

Pszenica ozima: od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55);

Jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do widocznych pierwszych ości (BBCH 32-49).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W celu ograniczenia występowania łamliwości źdźbła zabieg wykonać w fazie BBCH 29-32 (od końca fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka).

2. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica – 35 dni,

jęczmień – 35 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.