CHLOMAZON 360 CS

O produkcie

Herbicyd do stosowania w uprawie rzepaku ozimego bezpośrednio po siewie rzepaku, najpóźniej do 3 dni.
Zawartość substancji czynnej: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (31,7%). Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Opis działania

Chlomazon 360 CS jest herbicydem, występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym.W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Działanie na chwasty

Chlomazon 360 CS jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie przemieszczanym do liści.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Dawka: 0,25l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna,
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne,
Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Dawka:0,33l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna, tobołki polne,
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała,
Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

  • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha.
  • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 – 0,33 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki):
– na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm, na tym samym polu można uprawiać rzepak ozimy lub zboża ozime z wyjątkiem jęczmienia ozimego. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon;
– na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm, na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki, buraki cukrowe lub tytoń. W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających chlomazon na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio zastosowany środek ochrony roślin Chlomazon 360 CS.
Po zbiorze rośliny uprawnej i wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
3. Podczas uprawy rzepaku ozimego, do ochrony którego stosowany jest Chlomazon 360 EC, należy przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
4. W trakcie oprysku wskazane jest używanie rozpylaczy antyznoszeniowych i technik antyznoszeniowych.
5. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie roślin uprawnych oraz przydrożnych drzew i krzewów.
6. Najlepiej opryskiwać suche rośliny na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
7. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia roślin rzepaku ozimego, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
8. Środka nie stosować:
– w czasie wschodów ani po wschodach rzepaku, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,
– na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,
– podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury,
– gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,
– w odległości mniejszej niż 20 m od zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków, roślin warzywnych, sadowniczych oraz plantacji szkółek i roślin pod osłonami.
9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe. Belka polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Sposób mycia:
Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić.
Napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem.
Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy.
Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.
W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających chlomazon na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio zastosowany środek ochrony roślin Chlomazon 360 CS.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC – 30oC, w dobrze wentylowanym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.