FASTAC ACTIVE 050 ME

FASTAC ACTIVE 050 ME to środek owadobójczy w formie mikroemulsji do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników kłującossących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

alfa – cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) 50 g/l – (5,02%)

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY

mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

PSZENICA OZIMA

wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego: 2

Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni

RZEPAK OZIMY

chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy, mszyca kapuściana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.

Termin stosowania:

chrząszcze: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na pąkujących roślinach: w stadium zwartego kwiatostanu (1 chrząszcz na 1 roślinie) lub w stadium luźnego kwiatostanu (3-5 chrząszczy na roślinę), zgodnie z sygnalizacją.

mszyce: Opryskiwać po wystąpieniu mszyc zgodnie z sygnalizacją, w końcowej fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 69).

szkodniki łuszczynowe:pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. Zabiegi należy przeprowadzić w godzinach wieczornych.

2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

3. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą by ć narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima – 30 dni

jęczmień jary – 30 dni

rzepak ozimy – 49 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0ºC – 30ºC.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Płukanie żołądka.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem; pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach; konsultacje okulistyczne.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,