IMPESCO 416 SC

O produkcie

Impesco 416 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%),

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%).

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Działanie na chwasty

Impesco 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od gatunku chwastu. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.
Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała (na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny. Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity.
Chwasty odporne: samosiewy zbóż, fiołek polny.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

Termin stosowania: Środek należy zastosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku, w jednym z następujący terminów:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha
b) 4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8
rozwinięty liści (BBCH 12-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści
(przytulia czepna w fazie liścieni).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

Uwagi:
1. W przypadku stosowania przedwschodowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla wschodzących roślin nasiona należy wysiać rzepaku na głębokość co najmniej 15 mm i dokładnie przykryć glebą.
2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Dla osiągnięcia wysokiego stopnia zwalczania chwastów wymagana jest optymalna wilgotność gleby. Najwyższa skuteczność jest uzyskiwana gdy produkt jest stosowany przed wschodami chwastów. Zastosowanie środka Impesco 416 SC na suchą glebę, da pożądany efekt dopiero po wystąpieniu deszczu.
4. Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach zakamienionych, lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
5. Impesco 416 SC jest przeznaczony na wszystkie typy gleb, za wyjątkiem gleb bardzo lekkich oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej.
6. Środek w niżej dawce stosować na glebach lżejszych, a w wyższej dawce na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej jesienią środkiem Impesco 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki o głębokości minimum 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, ziemniak, burak cukrowy, groch, bobik, rzepak jary, kukurydzę, słonecznik oraz len. Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, rośliny ozime można wysiewać po wykonaniu orki lub innych zabiegów uprawowych o głębokości około 20 cm.
Zalecana przerwa to dwa miesiące dla zbóż, a jeden miesiąc dla rzepaku ozimego.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek ochrony Impesco 416 SC należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
Środka nie stosować:
− na rośliny zwiędnięte, osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
− przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu,
− na suchą glebę,
− na plantacjach obsianych siewnikiem rzutowym do czasu osiągnięcia przez rzepak fazy pełni rozwiniętych 2 liści,
− na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej
− na glebach silnie zakamienionych – środek może powodować obniżenie wigoru roślin i/lub obsady,
− w przypadku złej agrotechniki – pole zbrylone lub nadmiernie rozpylone,
− na glebach podmokłych lub z zastoiskami wodnymi, w przypadku przewidywanych silnych opadów deszczu należy wstrzymać się z aplikacją produktu.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środek zawiera substancję czynną metazachlor (inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach – VCLFA, grupa HRAC K3) i substancję czynną chinomerak (syntetyczne auksyny – regulatory wzrostu, grupa HRAC O). Wielokrotne stosowanie herbicydów o takim samym mechanizmie działania może prowadzić do wzrostu ryzyka pojawienia się w populacjach chwastów biotypów odpornych. Z tego też względu w ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie na danym stanowisku w kolejnych sezonach wegetacyjnych herbicydów z różnych grup chemicznych, odmiennym mechanizmie działania, przemiennie (w rotacji) lub łącznie (w mieszaninach). Stosowane w ten sposób zabiegi chemiczne są tylko jednym z elementów metody ograniczania zachwaszczenia oprócz zabiegów uprawowych i właściwego zmianowania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego lub żadnego innego produktu zawierającego metazachlor lub chinomerak częściej niż co 3 lata.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,