PROALFACYPERMETRIN 1L

PROALFACYPERMETRIN jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

alfa – cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (10,87%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni

Termin stosowania środka: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej: 2

Jęczmień jary

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jęczmienia jarego: 2

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,12 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,12 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2

Groch jadalny (zielony i na suche nasiona)

Oprzędziki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca grochowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,12 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu jadalnego: 2

Kapusta głowiasta biała (w gruncie)

Gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pchełki na rozsadniku kapusty

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie kapusty głowiastej białej: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. Zabiegi należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne.

3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Dokładnie umyć dłonie po użyciu.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 5 metrów w przypadku zastosowania w kapuście głowiastej białej,

− 10 metrów w przypadku zastosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, grochu jadalnym i rzepaku ozimym.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima – 28 dni.

Jęczmień jary – 28 dni.

Groch jadalny – 14 dni.

Kapusta głowiasta biała – 14 dni.

Rzepak ozimy – 49 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w pojemniku szczelnie zamkniętym, − w temperaturze 0ºC – 30ºC,

− z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

Palenie wzbronione.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.