AYLORA 350 SC 5l

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

pentiopirad (związek z grupy karboksyamidów) – 100 g/l (8,9%),
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 250 g/l (22,3%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
brunatna plamistość liści, septoriozy liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Środek zawiera substancję czynną pentiopirad z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej – SDHI – grupa FRAC 7) oraz substancję czynną chlorotalonil z grupy ftalanów – ftalonitryli (fungicydy o wielokierunkowym działaniu – inhibitory aktywności enzymów, grupa FRAC M5). W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z grupy SDHI należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji zbóż, włączając w to zaprawianie ziarna.
Ponadto zaleca się:
– stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
– stosowanie środka przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia chorób.
Unikać przeprowadzania zabiegu na mniej niż godzinę przed spodziewanym deszczem.
Środek zastosowany zapobiegawczo ogranicza także formy sprawcy septoriozy odporne na środki z grupy strobiluryn.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać kontaktu ze skórą.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Dodatkowe informacje

opakowanie