Banko 500 SC 1l

Banko 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl)- związek z grupy ftalanów – 500 g/l (40,16%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

1. PSZENICA OZIMA

Septorioza liści, septorioza plew

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni.

Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania chorób. W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Banko 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Banko 500 SC – 1,0 l/ha + Bumper 250 EC – 0,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Banko 500 SC – 1,0 l/ha + Bumper 250 EC – 0,5 l/ha. lub

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Banko 500 SC – 1,0 l/ha + Soprano 125 SC – 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Banko 500 SC – 1,0 l/ha + Soprano 125 SC – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. ZIEMNIAK

Zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci.

Uwaga! Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.

ROŚLINY WARZYWNE

1. POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

Zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.

2. OGÓREK UPRAWIANY W GRUNCIE

Mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Nie wdychać pary rozpylonej cieczy

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie pokrytej roślinnością strefy ochronnej o szerokości:

− 4 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pszenicy ozimej;

− 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka i uprawianego w gruncie pomidora;

− 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku ogórka uprawianego w gruncie. W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pomidor uprawiany w gruncie, ogórek uprawiany w gruncie – 3 dni,

Ziemniak – 8 dni,

Pszenica ozima – 60 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.