AXIAL 50 EC 5L

O produkcie

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME

miotła zbożowa

Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,9 l/ha.

Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,9 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

wyczyniec polny

Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.

Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 – 1,2 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŻYTO

miotła zbożowa

Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,9 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,9 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

owies głuchy, chwastnica jednostronna

 • Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,9 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Axial 50 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka Axial 50 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Axial 50 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.

2. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem Axial 50 EC. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.

3. W celu ograniczenia ryzyka rozwoju odporności na substancję czynną środka liczbę zabiegów w zbożach ozimych należy ograniczyć tylko do jednego (zabieg jesienią lub wiosną).

4. Nie zaleca się stosowania herbicydu Axial 50 EC w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

5. Obniżenie zalecanych dawek środka Axial 50 EC oraz stosowanie w mieszaninach z herbicydami z grupy pochodnych sulfonylomocznika może spowodować spadek skuteczności zwalczania chwastów.

6. Środka Axial 50 EC nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,

− w uprawach z wsiewką mieszanek traw,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy, za wyjątkiem przesiewów i w przypadku upraw kukurydzy, życicy i owsa – 4 tygodnie.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.