FYFANON 440 EW 10l

FYFANON® 440 EW  to środek owadobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej. W roślinie działa wgłębnie.

Środek FYFANON® 440 EW jest środkiem o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego.

Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

malation (związek z grupy fosforoorganicznych) – 440 g/l (40%)

STOSOWANIE ŚRODKA

RZEPAK OZIMY

słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych chrząszczy na plantacji, przed kwitnieniem rzepaku, w okresie rozwoju pąków kwiatowych, od fazy gdy pąki są zamknięte w liściach (BBCH 50) do fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte, pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Opryskiwanie wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio – lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza winna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza.

Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Przy stosowaniu środka FYFANON 440 EW nie zaleca się mieszanin zbiornikowych z nawozami zawierającymi magnez, wapno, miedź, siarka, siarczan magnezu i innych dodatków o charakterze zasadowym. Do sporządzenia cieczy użytkowej należy unikać wody twardej. W przypadku zastosowania wody do oprysku o odczynie pH wyższym niż 6, należy dodać 150 g kwasku cytrynowego na każde 100 litrów cieczy użytkowej do zmiany odczynu pH.

W przypadku, gdy była użyta ciecz o charakterze zasadowym do mycia zbiornika opryskiwacza, należy zastosować podobny zabieg w celu usunięcia zasadowych pozostałości. W tym celu poleca się również użyć kwasek cytrynowy w ilości 150 gram na 100 litrów wody.”

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku terenów o nachyleniu terenu równym 2% lub poniżej 2%:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 25 m od zbiorników i cieków wodnych lub

− 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy/technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub

− 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy/technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W przypadku terenów zagrożonych spływem powierzchniowym tj. o nachyleniu terenu powyżej 2%:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Dla ludzi: 12 godzin.

Dla zwierząt: Nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.