HUZAR ACTIV 387 OD

O produkcie

HUZAR ACTIV 387 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

jodosulfuron metylosodowy – (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,95 %)

2,4-D -(związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l (35,87%)

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancjami czynnymi

Ester 2-etyloheksylowy kwasu 2,4-D
Jodosulfuron metylosodowy
Mefenpyr dietylowy
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne Eter alkilowy oksyetylowanego alkoholu tłuszczowego

Działanie na chwasty

HUZAR ACTIV 387 OD jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy.

Stosowanie środka

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 29)
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.

Uwagi

Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie i nie używać dawek ani wyższych ani niższych od zalecanych a także stosować przemiennie herbicydy należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

− przed spodziewanym, silnym przymrozkiem,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Środek dobrze wymieszać przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub
 • 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą Przechowywać w temperaturze w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,