TOLUREX 500SC 5L

O produkcie

Tolurex 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Zawartość substancji czynnej

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/1 (43,98%)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała.

Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny.

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny, przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.

Stosowanie środka

1. PSZENICA OZIMA,PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

Środek stosować:

 • a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2, 5 l/ha.
 • b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ŻYTO OZIME

 • Środek stosować jesienią w fazie pełni krzewienia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Na polu, na którym stosowano Tolurex 500 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.

2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.

3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.

4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

5. Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.

6. W temperaturze poniżej 0*C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza. Środka nie stosować:

– w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania),

– na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,

– na rośliny mokre lub zwiędnięte,

– na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,

– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0*C, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacz, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
 • W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych koniecznie jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.