Wikary 200 EC

O produkcie

Wikary 200 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Zgodnie z klasyfikacją HRACsubstancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

Fluroksypy – 200 g/l (20,43 %).

Opis działania

Wikary 200 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Działanie na chwasty

Wikary 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodując ich zamieranie.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.

a) Stosowanie środka pojedynczo:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

b) Stosowanie środka Wikary 200 EC w mieszaninie ze środkiem HELM – Tribi 75 WG:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.

c) Stosowanie środka Wikary 200 EC w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż
(do BBCH 37). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

W celu uzyskania szerszego spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, środek Wikary 200 EC można stosować w mieszaninie zbiornikowej z preparatami HELM – Tribi 75 WG lub
Chwastox Extra 300 SL.
Wikary 200 EC 0,5 l/ha + HELM – Tribi 75 WG 0,015 kg/ha lub
Wikary 200 EC 0,7 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga
W trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8ºC.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po zachowaniu minimum 5 tygodniowej przerwy i wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

Podczas stosowania środka Wikary 200 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

2. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
– w temperaturze poniżej 12oC i powyżej 25oC,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość do zabiegu. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

W przypadku stosowania preparatu w mieszaninach z innymi środkami, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie wyprać przed ponownym użyciem.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
 • Dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

 • Należy uwzględnić

Następstwo roślin i warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,

− w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,