IMPACT 125 SC 5L

O produkcie

Impact 125 SC jest to środkiem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą przeznaczonym do zwalczania chorób powodowanych przez grzyby w ochronie zbóż jarych i ozimych i rzepaku ozimego.

Jest to środek grzybobójczy o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.Flutriafol należy do inhibitorów z grupy DMI, należy do 3 grupy odpornościowej w stystemie FRAC.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

flutriafol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,79%)

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew (średni poziom zwalczania)

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

PSZENŻYTO OZIME

rdza brunatna, septorioza plew

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary: od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30 – 55).

RZEPAK OZIMY

szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku kwitnienia do końca fazy kwitnienia, gdy większość płatków opada (BBCH 60-67).

Uwaga

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W uprawie rzepaku zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.