SOPRANO 125SC

SOPRANO 125SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej:

epoksykonazol ( związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,08%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozimaPszenżyto ozimeŻyto ozimePszenica jaraŻyto jare, jęczmień jaryBurak cukrowy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

Termin stosowania:

zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

Termin stosowania:

zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. jęczmień jary plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

– od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni

brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy od zakrywania międzyrzędzi (BBCH 40), po zauważaniu pierwszych objawów chorób.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje czynne z grupy triazoli, środek Soprano 125 SC stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Środek można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie:

  • w ochronie zbóż jarych strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub 1 m przy zastosowaniu końcówek rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%,
  • w ochronie zbóż ozimych i buraka cukrowego zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, burak cukrowy: 28 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niżej niż 0°C i nie wyżej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,