GLEAN 75 WG

GLEAN 75 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej, w zbożach ozimych i jarych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Glean 75 WG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Charakteryzuje się selektywnością czynną – tzn. rośliny chronione mają zdolność rozkładu substancji czynnej środka. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Chwasty silnie zahamowane we wzroście i rozwoju nie stanowią konkurencji dla rośliny chronionej. Zastosowany przedwschodowo, niszczy chwasty znajdujące się w fazie siewek. Susza oraz niskie i bardzo wysokie temperatury opóźniają działanie środka. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed wschodami.

Glean 75 WG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.

Wrażliwość chwastów

Stosowanie środka jesienią w dawce 20 – 25 g/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski (tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: przetacznik bluszczykowy.

Stosowanie środka wiosną w dawce 10 – 15 g/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, mak polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa, chaber bławatek, przetacznik perski, przetacznik rolny.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: przetacznik bluszczykowy.

Stosowanie środka wiosną w dawce 7 g/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, rdest kolankowy, tobołki polne, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, miotła zbożowa, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, przetacznik perski.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: dymnica pospolita.

STOSOWANIE ŚRODKA

A) STOSOWANIE JESIENNE (SZCZEGÓLNIE ZALECANE)

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 25 g/ha

Termin stosowania: Środek stosować po siewie – przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach, od początku fazy pierwszego liścia zboża do końca fazy krzewienia (BBCH 1130), na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.

Przy przewadze zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub po wschodach do fazy trzech liści miotły. Gdy na polu przeważa przytulia czepna opryskiwać po wschodach do fazy dwóch okółków przytulii.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-25 g/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, od początku fazy pierwszego liścia zboża do końca fazy krzewienia (BBCH 11-30), na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.

Przy przewadze zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub po wschodach do fazy trzech liści miotły. Gdy na polu przeważa przytulia czepna opryskiwać do fazy dwóch okółków przytulii.

Środka nie stosować w rejonach, gdzie uprawa jęczmienia ozimego obarczona jest dużym ryzykiem wymarznięcia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

B) STOSOWANIE WIOSENNE

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10-15 g/ha

Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną po rozpoczęciu wegetacji, do końca fazy krzewienia (BBCH 30), na młode, szybko rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara, jęczmień jary, owies.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy pierwszego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 11-30), na młode, szybko rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRA PRAKTYKA ROLNICZĄ

1. Rośliny inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są: kwasowość, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze wzrostem kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i temperatury gleby środek rozkłada się szybciej.

2. Przed zastosowaniem środka Glean 75 WG należy: 

– zbadać odczyn gleby (pH w wodzie) poszczególnych pól, na których ma być stosowany środek (metodą wodnego roztworu gleby, stosunek wody do gleby 1:1), 

– wykluczyć możliwość stosowania na glebach o pH wyższym niż 7,5, 

– ustalić możliwość uprawy roślin następczych, po roślinach traktowanych środkiem Glean 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie “Następstwo roślin”).

3. Środek na danym stanowisku można stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym (zabieg w terminie jesiennym albo zabieg w terminie wiosennym).

4. Środek w dawce 15 g/ha i poniżej tej dawki nie zwalcza dostatecznie miotły zbożowej.

5. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.

6. Środek stosowany na wiosnę jest mniej skuteczny w zwalczaniu mioty zbożowej ze względu na bardziej zaawansowane fazy rozwojowe tego gatunku chwastu.

7. Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.

8. Opady deszczu występujące wcześniej niż 3 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

9. W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany roślin chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma wpływu na plon.

10. Środka nie stosować:

– w okresie dużego nasłonecznienia,

– gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17*C,

– na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek,

– w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,

– aparaturą agrolotniczą,

– przed i w trakcie przymrozku,

– na rośliny mokre od deszczu lub rosy,

– na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,

– na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu.

Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ ww. czynników.

11. Ze względu na szczególne zagrożenie zniszczenia roślin, do odchwaszczania których Glean 75 WG nie jest polecany, nie dopuszczać do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,

– wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.

Strategia zarządzania odpornością

Środek Glean 75 WG zawiera substancję czynną, która ze względu na mechanizm działania zaliczana jest do grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z następującymi zaleceniami Dobrej Praktyki Rolniczej: 

–  postępuj ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów, 

–  dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowanie upraw, itp.  stosuj rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, 

– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosuj środek zawierający herbicyd z grupy inhibitorów ALS na tym samym stanowisku tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego, 

– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia środka ochrony roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN oraz okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem Glean 75 WG, po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie pszenicę lub owies (w ciągu 3 miesięcy od zastosowania środka Glean 75 WG).

Po zastosowaniu środka Glean 75 WG w zalecanych dawkach jesienią, roślinami następczymi mogą być po upływie:

9 miesięcy – wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,

16 miesięcy – pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,

24 miesięcy – wszystkie rośliny.

Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki na głębokość co najmniej 20 cm.

Po zastosowaniu środka Glean 75 WG w zalecanych dawkach wiosną roślinami następczymi mogą być:

w roku stosowania – wyłącznie zboża,

a po upływie:

12 miesięcy – pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,

24 miesięcy – wszystkie rośliny uprawne.

Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki na głębokość co najmniej 20 cm.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.

Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

– opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,

– napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

– części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy

Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,