KALTOR 750 SG

O produkcie

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci rozpuszczalnych w wodzie granul do sporządzania roztworu wodnego (SG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna dicamba zaliczana jest do grupy 0, a substancjaczynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 600 g/kg (60,0%)

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15,0%)

Działanie na chwasty

Kaltor 750 SG najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, ostrożeń polny, przytulia czepna.
Chwasty odporne: przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, przetacznik perski.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA! Środek Kaltor 750 SG należy stosować wyłącznie z dodatkiem adiuwanta. Dobór rodzaju adiuwanta i jego dawek należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. Zastosowanie środka bez dodatku adiuwanta skutkuje obniżeniem skuteczności zabiegu.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w kolejnym sezonie wegetacyjnym.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin np. przez przymrozki, grad, szkodniki, choroby, w tym samym sezonie wegetacyjnym w okresie wiosennym po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać wyłącznie
kukurydzę lub słonecznik, natomiast w okresie jesiennym – po minimum 5 miesiącach od daty wykonania zabiegu – można uprawiać pszenicę ozimą.
Wszystkie inne rośliny uprawne można uprawiać na wiosny przyszłego sezonu wegetacyjnego.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.
2. Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabiegi jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności.
3. Strategia zarządzania odpornością:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
4. Środka nie stosować:
– w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,
– bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów (lub ciągłych opadów) na rośliny, których wzrost został zahamowany. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy (gdy zostanie odbudowana powłoka woskowa),
– w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC oraz podczas silnego nasłonecznienia,
– gdy różnice temperatur między dniem a nocą są większe niż 17oC,
– na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, przymrozek, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu (stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa ryzyko wystąpienia i wpływu wymienionych czynników stresowych),
– na mokre rośliny (rosa, deszcze),
– gdy przewiduje się wystąpienie opadu w przeciągu 3 godzin po zabiegu.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą.

Końcówki opryskiwacza oraz filtry myć osobno.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy o raz odzież roboczą podczas sporządzania cieczy użytkowej i podczas wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

kaltor 750 sg reklama

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.