PYRINEX 480 EC 1L

PYRINEX 480 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym, kapuście brukselskiej, kalafiorze, brokule i truskawce. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,4%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

1. Pszenica ozima

skrzypionki

Termin stosowania: Środek stosować na początku wylęgania się larw. (faza rozwojowa rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa, (BBCH 50-53 ).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)

Termin stosowania: Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

3. Rzepak ozimy

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Termin stosowania: Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.

2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

3. W czasie opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Truskawka

kwieciak malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w fazie pojawiania się kwiatostanów (BBCH 56-59).

Zalecana ilość wody: 750 – 1500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta brukselska, kalafior, brokuł

gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic w okresie czerwiec-wrzesień.

W przypadku kapusty brukselskiej środek stosować od początku rozwoju pąków bocznych do końca fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte (BBCH 40-49), zaś w przypadku kalafiora i brokuła od początku rozwoju główki do końca fazy gdy główka jest ciasno zamknięta i osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 40-49).

Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m (w tym zadarnionej na co najmniej 20 m) od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy kapusty brukselskiej, kalafiora, brokuła oraz truskawki w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95 %.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kapusty brukselskiej, kalafiora, brokuła oraz truskawki w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

pszenica ozima, rzepak ozimy – nie dotyczy,

truskawka, kapusta brukselska, kalafior, brokuł – 1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima – 30 dni

rzepak ozimy – 70 dni

kapusta brukselska, kalafior, brokuł – 21 dni

truskawka – 15 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać.

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

– w temperaturze 0oC-30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum:

Objawy zatrucia:

Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:

leczenie:

1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu tropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.

2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

Inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealna rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.